Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelveink értelmében.

Jótállás és szavatosság

JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG

Vásárlónk a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete alapján a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági, termékszavatossági illetve jótállási igényét érvényesítheti, amennyiben a megvásárolt termékek hibás.

A jótállás alapján érvényesíthető jogok jogszabály rendelkezésén alapulnak, így a kötelező jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében lényegében a szavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) lehet – de kedvezőbb feltételekkel – érvényesíteni.

 

kellékszavatosság

A Szolgáltató (a termék eladója) a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az adásvételi szerződésekben a Szolgáltató ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának). Amennyiben a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Vásárló nem érvényesítheti szavatossági igényét a Szolgáltató felé, a Szolgáltató mentesül a szavatossági felelősség alól.

 

Amennyiben a Vásárló kellékszavatossági igényével kíván élni, akkor kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató vállalkozása számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a  Szolgáltató vállalkozása költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket Szolgáltató vállalkozása nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A Vásárló, a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

termékszavatosság

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani

tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 

termékszavatosság, tulajdonosváltozás esetén 

Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén, az új Ptk. szerint a jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. 

 

jótállás

A Vásárló és Szolgáltató között létrejött szerződésre a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezőjótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozik, ami alapján a Szolgáltatónak egy év jótállást kell vállalnia a Korm. rendelet mellékletében felsorolt új termékekre. Amennyiben a gyártó a termékekre a jogszabályban előírtnál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a Szolgáltató a gyártó feltételeivel azonos, kedvezőbb jótállási feltételeket biztosítja a Vásárló részére. A jótállási idő, az áru átadásának napjával indul.

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát az alábbi okokból erednek:

  • szakszerűtlen üzembe helyezés 
  • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
  • elemi kár, természeti csapás

 

Beszerelést követően termék sérülésről szóló hibabejelentést, sajnos nem állmódunkban elfogadni. Kérjük, hogy a kiszállítást követően azonnal vizsgálják meg az átvett terméket, hogy a felmerülő mennyiségi vagy minőségi hibáról azonnal értesüljenek és amennyiben hibát észlelnek azt írásban jelezzék. A meghibásodások és balesetek elkerülése érdekében kérjük, hogy a termékek beszerelését kizárólag képzett szakember végezze. A szakszerűtlen beszerelésből (összeszerelésből) eredő károkért a Szolgáltató kizárólag abban az esetben felel, ha a szakszerűtlen beszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. Alkatrész jellegű termékek esetén semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni.

 

Fontos! Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

A jótállási igény a webshopon vásárolt termékekre a számlával érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

 

jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

A webáruházban forgalmazott termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott új termékre minimum 12 hónap jótállás kötelező.  A jótállási idő a tényleges teljesítéssel kezdődik, a jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma. 

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

 

A Vásárló írásban bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Designmarket Kft-nek (1112 Budapest, Kánai út 3/a.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (hello@designmarket.hu).
Mindkét esetben a levélnek tartalmaznia kell: 

- a vásárló nevét, címét, 
- a termék megnevezését, vételárát  
- a vásárlás időpontját (esetleg hivatkozási számát)
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt. 

 

A vásárló jótállási igényét az alább felsoroltak együttes bemutatásával érvényesítheti:

- termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel
- nyugta vagy számla egy példánya
 

Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni!  

A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

 

A garanciális problémával cégünknek behozott készülékeket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító vonatkozó beszállítónkhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja. Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a webáruház utólag megtéríti a szállítás költségét. Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a szavatossági vagy jótállási igényének bejelentése nem egyenértékű a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

A Szolgáltató a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és a hibásnak vélt termék valamint az eset összes körülményeinek megvizsgálását követően hozza meg döntését a Vásárló által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről. Amennyiben a Vásárló a Szoláltató döntésével nem ért egyet lehetősége van arra, hogy az alábbi szervezetek segítségét kérje.

 

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)elérhetőségei
Cím: 1088 Budapest. József krt. 6. földszint
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
Központi e-mail cím: nfh@nfh.hu

Az oldal tetejére